Historiske tilbakeblikk: 1924 – Idrett som verktøy mot lediggang

Artikkelserien om Herulfs historie starter i 1924. Forfatter Ingar Nilsen beskriver hvordan klubben fikk sin spede begynnelse.

 

Vi må helt tilbake til året 1924 for å gjøre klubbens historie komplett. Turn og Idrettslaget ”Herulf” så dagens lys som en konsekvens av Arbeidernes idrettsbevegelse. Det ble igangsatt et arbeid for å danne en landsomfattende turnorganisasjon med et nett av lokalforeninger, forbundsutvalget for turn som sentralorganisasjon tilknyttet A.I.F.

Veksten var jevn i slutten av 20 årene, men fra begynnelsen av 1930 årene ble det en påtagelig fart i arbeidernes idrettsbevegelse generelt. I tillegg til det rent idrettslige, var det en annen viktig årsak til at denne bevegelsen hadde sterk vekst, som var den økende arbeidsledigheten og spesielt hos ungdommene. Organisert idrett skulle binde ungdommen solidarisk sammen og virke forebyggende for å bevege seg inn på områder som ikke var i samfunnets interesser.

I 1931 ble Østfold Arbeideridrettskrets turn utvalg lagt til Moss, med oppgave om å søke å få stiftet en turnforening i byen. Arbeidernes Turn og Idrettslag ble så stiftet i 1932. Samtidig som stiftelsesforberedelsene pågikk, ble det av en del idrettsinteresserte gutter, arbeidet med stiftelsen av et friidrettslag.

Resultatet ble av det ble hele ble samordnet, og den 9. mai 1932 ble ”Arbeidernes Turn og Idrettslag” Moss. Arbeidsutvalget som skulle utforme lovene til Arbeidernes Turn og Idrettslag bestod av: Henry Kallum, Arne Hansen og Alf Ludvigsen. Den 9. mai 1932 ble det så holdt et konstituerende møte med 12 deltagere.

Lagets første styre besto av: Arne Hansen, leder, Robert Skovdahl, nestleder, Erling K. Karlsen, kasserer, Alf Ludvigsen, sekretær, John Caspersen, materialforvalter. Kontingenten var 50 øre pr måned. Ifølge kalkulatoren til SSB, ville dette tilsvart en månedskontingent i dag på 18,85 kr, altså en årskontingent på 216 kr !!

Men allerede i stiftelsesåret 1932, ble det foretatt en navneendring av klubben til, ”Turn og Idrettslaget Herulf”. Medlemstallet var på 30 personer, lagets kontingent 50 øre pr. måned, fritak for arbeidsledige medlemmer som da utgjorde ca 50 % av totalt antall medlemmer.

I begynnelsen av 30 årene steg arbeidsløsheten meget sterkt, både i den yngre og eldre del av befolkningen. For å søke å hindre at den omfattende arbeidsledighet skulle skape store beskjeftigelses problemer, men blant annet økt kriminalitet, ble ideen å få den ledige ungdommen interessert i idrett som avledning, slik at man kunne gi denne del av befolkningen noe positivt i den daglige tilværelse som kunne skape etter trengte daglige lyspunkter i en eller vanskelig hverdag.

Det er viktig å påpeke, at det ikke bare var turn denne aktivitet rettet seg mot, men all slags type av idrett.

Jeg avslutter denne første del av historien og håper du har  funnet den interessant, så da fortsetter historien om ca tre uker, hvor vi skal se på ellers skjedde på idrettsfronten i Moss.

 

Ingar Nilsen