Herulf besatte alle verv!

HK Herulf Moss gjennomførte et godt årsmøte torsdag kveld. Det var ingen store saker som lå på agendaen, men ordinære årsmøtesaker samt en endring i styresammensetning.

Etter forslag fra styret ble det besluttet å etablere 2 styremedlemmer for sportslig ledelse, 1 for elite/rekrutt og 1 for Yngres. Frem til i dag har denne rollen favnet begge grupper. På den måten håper man å kunne sette bedre fokus på hver av gruppene, herav med egne dedikerte underutvalg.

Regnskap 2019 ble presentert, og det viste et tilnærmet nullresultat. Klubben hadde i 2019 ekstra fokus på utdanning av trenere og dommere med en kostnad noe mer enn budsjettert, men på sikt vil dette gagne klubben på en god måte. Videre viste kafedriften noe lavere marginer som også bidro til et noe lavere resultat enn budsjettert.

Styret informerte om hvordan covid-19 hadde påvirket klubben i 2020, herav tapte inntekter, permitteringer og påvirkning i forhold den sportslige siden. Uten de grep som ble tatt fra styret så kunne situasjonen vært alvorlig. Nå er situasjonen slik at det er kontroll på økonomisiden, selv om den er anstrengt og man har usikkerhet om hvordan høsten blir.

Klubben håper man kommer i gang med normale treninger og kamper etter sommeren, at hallene etter hvert også kan fylles med spillere og publikum, og at vi får en mer normal klubbdrift.

Viktige områder som styret skisserte for kommende periode er blant annet bedring av økonomisituasjon, rekrutteringsaktiviteter, samt samarbeid med HK Rygge og andre klubber for å kunne tilby et godt treningstilbud for både bredde og de som vil satse.

Dialog med Moss kommune og gode markeds- og sponsoraktiviteter, for å sikre rammebetingelser for at klubben kan opprettholde gode tilbud til yngres og en offensiv elitesatsing i 1. divisjon, blir viktig. Videre satsning på Morsa Cup vil få fokus, selv om denne ble avlyst i år.

Styret i HK Herulf Moss består nå av:

Tommy Dilling, leder

Sverre Bromander, nestleder og ansvar for miljø

Hanne Skogli, sportslig leder rekrutt/elite

Øystein Larsen, sportslig leder yngres

Marianne Engebretsen, leder økonomiutvalg

Arnhild Hjelde, leder arrangementsutvalg

Liv Jorunn Hallerud, leder cuputvalg

Alexander Wiig, leder markedsutvalg

Bjørn Kvien, varamedlem

Cato Gleditsch, varamedlem

Kontrollutvalg består av:

Ole Sverre Strand, medlem

Elin Ellann, medlem

Heidi Kronberg, varameldem

Valgkomitè:

Anne Lise Haldorsen, leder

Kenneth Akselsen, medlem

Christoffer Høgseth, medlem

Helen Garnås, varamedlem